Ouders

140513_Haemstede_Barger_Mavo_Heemstede__251

Ondersteuningsplan

Een beschrijving van de uitgangspunten en plannen van dit samenwerkingsverband vindt u in het Ondersteuningsplan 2018-2022.

Een verkorte versie speciaal voor ouders is de publieksversie van het Ondersteuningsplan 2018-2022.

Passend onderwijs

Het kan zijn dat uw kind in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig heeft. De school regelt dan passend onderwijs.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is geen nieuw schooltype. Het is een wet die inhoudt dat het onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, anders wordt geregeld. Zoveel mogelijk kinderen gaan naar een gewone school in de buurt. Dan hebben ze de beste kansen voor later. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Zorgplicht

De school waar uw kind is of wordt aangemeld, heeft zorgplicht. Dat betekent dat die school een passende onderwijsplek voor uw kind moet regelen. Als ouder hoeft u dus geen ingewikkelde indicatieprocedure meer te doorlopen. Ook zijn er geen ‘rugzakjes’ meer. De extra ondersteuning wordt door de scholen georganiseerd en betaald vanuit het samenwerkingsverband.

Schoolondersteuningsprofiel

De scholen in ons samenwerkingsverband hebben samen afgesproken welke ondersteuning alle scholen minimaal verzorgen (basisondersteuning). In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft iedere school haar specifieke ondersteuningsaanbod; dit is te vinden op de website van de school zelf.
We hebben twee overzichten waarin vergeleken wordt wat de scholen bovenop de basisondersteuning bieden:
praktijkonderwijs en vmbo
havo en vwo

Ook hebben we een overzicht van de ondersteuning die scholen kunnen bieden op fysiek-medisch gebied.

Meer weten?

Informatiegids voor ouders van het Steunpunt Passend Onderwijs
www.balansdigitaal.nl
www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

In Zuid-Kennemerland

Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland coördineert passend onderwijs voor de hele regio. Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs zijn bij ons aangesloten. In Zuid-Kennemerland ondersteunen we leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen school. Daartoe heeft elke school een trajectvoorziening ingericht. Voor leerlingen die tijdelijk meer ondersteuning nodig hebben, is er de bovenschoolse voorziening +VO. Als dat niet de oplossing is, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, behoefte aan extra materialen of specifieke deskundigheid, is een onderwijsarrangement op maat mogelijk. Heeft de leerling structureel meer ondersteuning nodig, dan hoort plaatsing in het leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs tot de mogelijkheden.

Hoe werkt het?

Heeft uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig? Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden.

Naar de brugklas

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs, houd bij uw schoolkeuze dan rekening met de ondersteuning die de school kan bieden. Informatie hierover vindt u in het overzicht (kruisjeslijst PrO-vmbo of havo-vwo) dat wij hebben gemaakt en in de schoolgids van de betreffende school. Bij aanmelding bent u verplicht door te geven aan welke extra ondersteuning uw kind behoefte heeft. U hoort binnen zes weken (in ingewikkelde situaties tien weken) of de school de benodigde ondersteuning kan bieden. En zo niet, welke alternatieven er zijn. Is er na tien weken nog geen uitsluitsel, dan krijgt uw zoon of dochter tijdelijk een plaats op de school van uw keuze. Dit in afwachting van een definitieve oplossing.

Op de middelbare school

Het kan ook zijn dat uw zoon of dochter al in het voortgezet onderwijs zit als blijkt dat hij of zij meer ondersteuning nodig heeft. Meestal kan de school die ondersteuning dan zelf bieden, bijvoorbeeld binnen de trajectvoorziening. Lukt dat niet, dan horen een tijdelijke plaatsing bij +VO of een onderwijsarrangement tot de mogelijkheden. Is het beter om van school te wisselen, dan zoekt de school in overleg met u naar een alternatief. Dat kan een andere reguliere school zijn (bijvoorbeeld vmbo met leerwegondersteuning of praktijkonderwijs) of een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Lwoo, PrO en vso

In het vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) en het praktijkonderwijs (PrO) is extra ondersteuning ‘ingebouwd’. Een commissie van het samenwerkingsverband (TVO-commissie) beoordeelt of uw zoon of dochter hiervoor in aanmerking komt. Nog meer ondersteuning krijgen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. In een multidisciplinair overleg (MDO) bekijken de scholen en het samenwerkingsverband of uw zoon of dochter hiervoor in aanmerking komt. Ook u bent daarbij, samen met uw kind.
Zie ook onze webpagina “Passend Onderwijs“.

Meer weten?

Schema: zo werkt zorgplicht als u uw kind aanmeldt voor het vo
Schema: zo werkt zorgplicht als uw kind al op een vo-school zit
Hoe ver gaat de zorgplicht van het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met de zorgplicht op scholen met een lotingsprocedure?
Welke procedure heeft het Regionaal Besturenoverleg afgesproken voor toelating tot het vo in Zuid-Kennemerland?

Tegemoetkoming vanuit de gemeente

In sommige gevallen kan de gemeente bijdragen in de schoolkosten. Zo is het voor mensen met een minimuminkomen mogelijk om een tegemoetkoming voor bijles of huiswerkbegeleiding aan te vragen. Ook kan een bijdrage gevraagd worden voor lesmateriaal of excursies. Hoe dat werkt leest u in deze brochures van de gemeente Haarlem (of op de website van Haarlem)  en de gemeente Velsen.

Klachten

Als u het niet eens bent met een besluit van het samenwerkingsverband proberen wij altijd eerst om er via een gesprek uit te komen. Als dat niet lukt kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs of de Landelijke Klachtencommissie: info@onderwijsgeschillen.nl.
Als u ergens met de school niet uit kunt komen, biedt het samenwerkingsverband ook de mogelijkheid om te proberen er via onafhankelijke consultatie of mediation uit te komen. U kunt hierom vragen bij de school. Zie hiervoor de geschillenroute en het schema geschillen.

Terug naar boven