Formulieren

Binnen het samenwerkingsverband werken we met vier typen aanmeldformulieren:

 • een online meldformulier voor het aanvragen van extra ondersteuning (zie hieronder)
 • een aanmeldformulier Z-K voor de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs in Haarlem en omgeving; voor scholen in Velsen is er een apart aanmeldformulier
 • een aanmeldformulier zijinstroom (voorheen het doorstroomformulier) voor de overstap van de ene naar de andere vo-school
 • een heroverwegingsformulier – als het advies van de basisschool na de eindtoets aangepast is

Meldformulier

Met dit online formulier vraagt een vo-school voor een leerling extra ondersteuning aan bij de TVO-commissie van het samenwerkingsverband. Dit kan zijn:

 • een onderwijsarrangement
 • plaatsing in +VO
 • een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso.

Het meldformulier is te bereiken door in te loggen op dit online meldsysteem. Alle aangesloten scholen beschikken over een inlogcode. Code niet beschikbaar of niet werkend? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband.

Aanmeldformulier PO>VO (Zuid-Kennemerland)

Voor alle leerlingen moet het Aanmeldformulier worden ingevuld. Dit formulier wordt in oktober als blad met vier doordrukpagina’s aan de basisscholen geleverd. Met dit formulier meldt een leerling zich aan bij een school voor voortgezet onderwijs in Zuid-Kennemerland.
Voor elke leerling vult de basisschool in overleg met de ouders één formulier in. Alle betrokkenen krijgen hun eigen kopie: basisschool, ouders, twee voor de school voor voortgezet onderwijs.
Extra formulieren zijn bij het samenwerkingsverband verkrijgbaar.

De Bijlage lwoo wordt alleen ingevuld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoals leerwegondersteuning. Als deze bijlage met het aanmeldformulier meegegeven wordt, dan zet u hiervoor een kruisje bij “extra ondersteuning” op het aanmeldformulier.
De Bijlage lwoo moet in drievoud worden ingevuld: voor de vo-school, voor de leerling en voor de basisschool.
Voor elke ontvanger wordt het betreffende hokje onderaan de pagina aangekruist.

De volledige procedure voor toelating van PO naar VO in Zuid-Kennemerland is door het RBO opgesteld.

Aanmeldingsformulier PO>VO (Velsen)

Met dit aanmeldingsformulier meldt een basisschool een leerling aan bij een school voor voortgezet onderwijs in Velsen. Ouders nemen het formulier mee naar de school van hun keuze.

Indien een Haarlemse school de eerste voorkeur heeft dient het Aanmeldformulier Zuid-Kennemerland te worden gebruikt.

De toelatingsprocedure Velsen wijkt iets af van die in Zuid-Kennemerland.

Aanmeldformulier zijinstroom VO>VO

Met het Aanmeldformulier zijinstroom (voorheen het doorstroomformulier) meldt een vo-school een leerling aan bij een andere vo-school. Extra exemplaren kunt u hier downloaden.

Het aanmeldformulier zijinstroom wordt in viervoud ingevuld:

 • exemplaar voor de ontvangende school
 • terugstuurexemplaar van ontvangende school aan afleverende school
 • exemplaar voor leerling/ouders
 • exemplaar voor afleverende school

Aanmeldformulieren zijinstroom zijn ook verkrijgbaar bij het samenwerkingsverband.

Heroverwegingsformulier

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, dan moet de basisschool het advies heroverwegen. Als die heroverweging leidt tot een hoger advies, dan vult de basisschool het heroverwegingsformulier in. Daarmee meldt de leerling zich bij een school die dat hogere niveau aanbiedt.

Overige (aanvraag)formulieren

Terug naar boven