Passend onderwijs

De Wet passend onderwijs geeft schoolbesturen een zorgplicht. Zij hebben de verantwoordelijkheid om een passende onderwijsplek te regelen voor alle leerlingen die bij hen zijn aangemeld en die extra ondersteuning nodig hebben. Voorheen moesten ouders na een afwijzing zelf weer op zoek naar een andere geschikte school.

Scholen werken hiervoor samen in regionale samenwerkingsverbanden. De besturen in dit samenwerkingsverband spreken af welke ondersteuning minimaal op elke school geboden wordt. Dit heet basisondersteuning.

In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft elke school welke ondersteuning zij verder nog kan bieden. Het samenwerkingsverband zorgt dat hieruit een dekkend ondersteuningsaanbod voor de regio ontstaat.

De vorm van de ondersteuning hangt af van wat een leerling nodig heeft:

  • ondersteuning op de eigen school, bijvoorbeeld leerwegondersteuning (lwoo) of trajectbegeleiding
  • tijdelijke bovenschoolse ondersteuning
  • plaatsing in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en cluster 4)

Meer informatie over de achtergronden en laatste ontwikkelingen vindt u op www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl en op de site van de rijksoverheid.

DSC03035

Onze visie

In Zuid-Kennemerland ondersteunen we leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen school. We investeren dus aan de ‘voorkant’. Daartoe heeft elke school een trajectvoorziening ingericht. Voor leerlingen die meer nodig hebben, is er de bovenschoolse voorziening +VO. Bij langdurige ziekte, behoefte aan extra materialen of specifieke deskundigheid, is een onderwijsarrangement op maat mogelijk. Heeft de leerling structureel meer ondersteuning nodig, dan hoort plaatsing in het leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs tot de mogelijkheden.

Onze visie op passend onderwijs is vastgelegd in ‘Het venster van Passend Onderwijs’ en de notitie Inrichting Passend Onderwijs 2012-2020. De visie is uitgewerkt in het Ondersteuningsplan 2020-2024. De leden van het samenwerkingsverband, de betrokken gemeenten, en de ondersteuningsplanraad hebben hiermee ingestemd.

Wat bieden de scholen?

Al onze scholen beschrijven hun ondersteuningsstructuur in een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dat vindt u bij elke school op de pagina Onze scholen.

In een totaaloverzicht kunt u vergelijken wat zij te bieden hebben:

Een uitgebreider ondersteuningsprofiel van elke school is te vinden in de schoolgids van de school. De ondersteuningsprofielen van de vso-scholen vindt u hier:
Prof. dr. Gunningschool
Vso Daaf Geluk
Het Molenduin
De Schelp
De Parel
Van Voorthuijsenschool
Heliomare

Trajectvoorziening

De meeste scholen in Zuid-Kennemerland hebben binnen hun bestaande ondersteuningsstructuur een trajectvoorziening ingericht. Deze heeft drie taken:

  • begeleiding en ondersteuning van leerlingen
  • partnerschap met ouders (samenwerking en directe communicatie)
  • coaching van docenten

Leerlingen die gebruik maken van de trajectvoorziening, volgen zoveel mogelijk de gewone lessen. Als het in de gewone klas niet lukt, kunnen zij terugvallen op de begeleiding in de trajectvoorziening. Voor elk van deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De voortgang wordt regelmatig besproken. De trajectvoorziening staat onder leiding van een trajectbegeleider. Zo nodig worden begeleiders met specifieke expertise ingeschakeld.

Iedere trajectvoorziening is ingericht op een manier die bij de school past. Dit is beschreven in het kaderplan van de school (zie ‘Onze scholen’). Een beschrijving van hoe alle trajectvoorzieningen zijn ingericht vindt u in het overzicht Trajectvoorzieningen.

lwoo/PrO

Leerwegondersteuning (lwoo) is een vorm van structurele ondersteuning bij de leerwegen in het vmbo. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een regulier vmbo-diploma kunnen halen, maar die toch vastlopen door leerachterstanden, al of niet in combinatie met sociaal-emotionele problemen. Sommige scholen bieden de ondersteuning in de vorm van kleinere klassen; andere scholen plaatsen de leerling met extra ondersteuning in een grotere klas.

Praktijkonderwijs (PrO) is een praktijkgerichte vorm van onderwijs voor leerlingen die gezien hun IQ en leerachterstanden waarschijnlijk geen vmbo-diploma zullen halen. Het grootste deel stroomt rechtstreeks uit naar werk, een klein deel naar een vervolgopleiding. Voor toelating tot het PrO gelden landelijke criteria en er moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband aangevraagd worden.

Het swv Zuid-Kennemerland heeft gekozen voor de opting-outmogelijkheid om m.i.v. januari 2016 de criteria voor lwoo gedeeltelijk los te laten en populatiebekostiging in te voeren.

vso

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is bedoeld voor leerlingen die vanwege een beperking, chronische ziekte of stoornis specialistische en/ of intensieve begeleiding nodig hebben.

In het vso wordt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit beschrijft wat voor de leerling een passend einddoel is: een diploma halen, uitstroom naar werk of uitstroom naar dagbesteding.

Het vso bestaat uit vier clusters. In ons samenwerkingsverband zijn vso-scholen uit cluster 3 en 4 aanwezig. Cluster 3 biedt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking of langdurige ziekte; cluster 4 aan kinderen met stoornissen of gedragsproblemen.

Voor het vso is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Hierbij geldt de procedure Toewijzen Vanuit Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (TVO). Eerst worden in een multidisciplinair overleg de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling bepaald. Lijkt vso gewenst, dan wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. De TVO-commissie van het samenwerkingsverband toetst de aanvraag en geeft eventueel de TLV af.
De procedure die de TVO-commissie daarbij volgt vindt u in de TVO-procedure.

Terug naar boven