Professionals

Het samenwerkingsverband is ook een ontmoetingsplaats voor professionals in en rond het onderwijs. Leraren, zorgcoördinatoren, trajectbegeleiders en anderen ontmoeten elkaar op onze online forums, in kenniskringen en bij andere professionaliseringsactiviteiten die wij organiseren.

Doorontwikkeling Passend Onderwijs

Voor de periode 2017-2020 heeft het samenwerkingsverband middelen beschikbaar gesteld voor een investeringsronde met als doel het versterken van Passend Onderwijs op de school en in de klas.

De volgende projecten zijn goedgekeurd:

Professionaliseringstrajecten

In de periode 2015-2018 heeft het samenwerkingsverband professionaliseringstrajecten op de scholen gefaciliteerd.
Als doelstellingen zijn geformuleerd:

  • het duurzaam vergroten van het pedagogisch-didactisch repertoire van docenten
  • het duurzaam stimuleren van het leerklimaat op iedere school doordat ‘leren van en met elkaar’ centraal staat

Zie voor meer informatie het projectplan.

De volgende professionaliseringstrajecten zijn goedgekeurd:

Pilot havo/vwo

Om te voorkomen dat havo/vwo-leerlingen met externaliserend gedrag uit- of afstromen, heeft het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland door middel van pilots onderzocht op welke wijze
– vorm gegeven kan worden aan het versterken en ondersteunen van de ontwikkeling van schoolse vaardigheden
– voorkomen kan worden dat leerlingen afhaken binnen het leerproces, probleemgedrag ontwikkelen en moeten uitstromen

De Schoter Scholengemeenschap en Sancta Maria hebben een pilot uitgevoerd.
Goedgekeurde pilots worden door het swv gefaciliteerd en hier op de website geplaatst:
– pilot Schoter: aanvraag, rapportage ‘coaching on the job’, rapportage ‘motivatietraining’
pilot Sancta Maria

Voor meer informatie zie:
schoolse vaardigheden in kaart (introductie)
schoolse vaardigheden in kaart (invulformulier)
brugklassers en onderpresteren (informatief artikel)

Mentortrainingen

In de herfst en het voorjaar van ieder schooljaar organiseert het swv een serie mentortrainingen. De training bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt in twee groepen gegeven. De dagen verschillen steeds, maar de tijd is iedere keer van 14.30 tot 17.30 uur, Schipholpoort 2 Haarlem.

Zie voor de data de agenda op onze homepagina.

Oefenlab lastige gesprekken

Elke 1e maandag van de maand (m.u.v. september, januari en juli) organiseert het swv de training “Oefenlab lastige gesprekken” voor docenten en mentoren.

Aan de hand van ingebrachte praktijkcasussen worden situaties uitgelicht. Samen met de oefencoach speel je ze na, bespreek je ze en probeer je alternatieven uit.
In kleine groepjes, samen met collega’s van andere scholen, verwerf je al doende inzicht op het gedrag van jezelf en dat van anderen.
De training wordt gegeven op Schipholpoort 2 Haarlem van 15.30 tot 17.30 uur.

Zie voor data de agenda op onze homepagina.

Forums

Trajectbegeleiders en zorgcoördinatoren in Zuid-Kennemerland hebben elk hun eigen forum, waarop zij ervaringen met elkaar kunnen delen. Voor toegang is een inlogcode en een wachtwoord nodig.

Inloggen?
Forum trajectbegeleiders
Forum zorgcoördinatoren

Code / wachtwoord kwijt of problemen met inloggen? Bel of mail het samenwerkingsverband.

Overgang po-vo

Voor een vloeiende overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs werken wij nauw samen met de samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs en het Regionaal Besturenoverleg (RBO). Het RBO geeft elk jaar het Brugboek uit, waarin alle vo-scholen beschreven zijn. Op initiatief van het RBO zijn afspraken gemaakt over de toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs in Zuid-Kennemerland.

Wij maken elk jaar een brochure genaamd De Overstap (2019). Hierin staat informatie over de overstap van primair naar voortgezet onderwijs. De brochure is geschreven voor professionals in het basisonderwijs, maar vo-professionals vinden er ook veel nuttige informatie.
De Overstap wordt direct na de herfstvakantie in gedrukte vorm bezorgd bij po- en vo-scholen, maar als er tijdens het schooljaar wijzigingen zijn wordt een geüpdatete versie op deze website gezet. CHECK DUS ALTIJD DE WEBSITE VOOR DE MEEST RECENTE VERSIE!

Voorlichting

Rond de herfstvakantie organiseert het swv-vo voorlichtingsbijeenkomsten waar informatie over de overstap van po naar vo gegeven wordt. Ook wordt de ondersteuningsstructuur op de vo-scholen toegelicht. De voorlichting is bestemd voor directeuren, leerkrachten van groep 8 en IB’ers. Basisscholen ontvangen hiervoor per mail een uitnodiging.

Hierbij de presentaties van de laatste bijeenkomst “De Overstap van Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs” voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte van 12 oktober 2017.

Marije de Wit: Algemene presentatie
Elise Heijne: Extra ondersteuning binnen het VO
Sjoerd van den Berg: Kwaliteit van het advies

Meer weten?

Procedure aanmelding en inschrijving vo Zuid-Kennemerland (loting)
Procedure toelating vo Zuid-Kennemerland
Procedure toelating Velsen
Hoe zit het met de zorgplicht op scholen met een lotingsprocedure?
Hoe ver gaat de zorgplicht van het voortgezet onderwijs?

De Excelformulieren voor de niveau-advisering van po naar vo vindt u op http://www.passendonderwijs-zk.nl/overgang-po-vo.

Een informatief artikel van Inge Verstraete over de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs voor leerlingen met autisme:
Naar het VO met autisme

Documenten

Voor professionals in het voortgezet onderwijs

Procedures

Informatie

Voor professionals in het basisonderwijs

Routekaarten bij schoolwisseling

Als een leerling van de ene school naar de andere gaat moeten de professionals meestal ook de nodige stappen zetten. Om wat duidelijkheid te scheppen hebben we een overzicht gemaakt van wat er moet gebeuren bij de verschillende schoolwisselingen en schakelmomenten.

Er is een totaaloverzicht van alle procedures met aanvullende informatie zoals contactpersonen en instroommomenten.

Als u één bepaald overstaptraject zoekt kunt u dat hieronder aanklikken.
A. van basisschool naar ….
B. van ISK / ITK naar ….
C. van vo-school naar ….
D. van vso naar vo-school
E. van PrO / vmbo / vso naar ….
F. thuiszitters

Routekaart “Overstap GJI naar school binnen swv-ZK’

Nuttige links

Veel gestelde vragen

Hoe schrijf ik mij in voor een training?
Via e-mail info@swv-vo-zk.nl

Waar vinden de trainingen plaats?
Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem

Moet de aanvraag voor een TLV ondertekend worden door deskundigen (orthopedagoog, psycholoog)?
Nee.
In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 12) staat: “Het samenwerkingsverband draagt er zorg voor dat deskundigen in elk geval het samenwerkingsverband adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs.”
In de TVO-commissie van het samenwerkingsverband, die de aanmeldingen beoordeelt, hebben ten minste twee deskundigen zitting, die adviseren over de toelaatbaarheid. Daarmee is aan de wettelijke verplichting voldaan; er hoeven geen handtekeningen van externe deskundigen op het meldformulier.
Uit het inrichtingsbesluit WVO (artikel 15a): De deskundigen, bedoeld in artikel 17a, twaalfde lid van de wet zijn een orthopedagoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.

Wat is een MDO-O? (en wat is het verschil met warme overdracht?)
MDO-O staat voor multidisciplinair overleg bij overdracht naar een andere school. In een gesprek zitten ouders, leerling, oude en nieuwe school en eventueel andere betrokkenen om tafel om de ondersteuningsbehoefte van de leerling met elkaar te bespreken.
Ouders zijn verplicht volgens de Wet Passend Onderwijs om deze ondersteuningsbehoefte te expliciteren bij de aanmelding; de ontvangende school krijgt zorgplicht en zes weken de tijd om te onderzoeken/beoordelen of ze de gevraagde ondersteuning kunnen geven.
Een MDO-O wordt gevoerd als de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan wat er door elke school als basisondersteuning wordt geboden.
Bij warme overdracht is er geen gesprek met ouders én leerling, maar alleen tussen de twee scholen om relevante informatie over leerlingen aan elkaar door te geven.

Wat is lwoo?
Lwoo staat voor LeerWegOndersteunend Onderwijs. Dat is onderwijs voor leerlingen die op bepaalde gebieden een leerachterstand hebben, maar wel met wat extra begeleiding een vmbo-diploma kunnen halen.
Indien een leerling een vmbo-advies krijgt is het wenselijk eventuele leerachterstanden te benoemen; hiervoor bestaan landelijke testen, o.a. het Drempelonderzoek. Leerachterstanden zijn ook af te leiden uit het leerlingvolgsysteem. Indien een leerling 1½ jaar achterstand of meer heeft komt het kind in aanmerking voor een school met Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). NB Niet alle scholen in Zuid-Kennemerland bieden dit aan. Zie Brugboek en Overstap.
Ouders vragen nadere hulp en informatie aan de basisschool.
Basisscholen vragen nadere hulp en informatie aan de consulenten van de samenwerkingsverbanden.

Wat zijn zorgscholen?
Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland kent drie zorgscholen: scholen die gespecialiseerd zijn in het geven van vmbo-onderwijs aan leerlingen met achterstanden én een extra ondersteuningsbehoefte. Deze ondersteuningsbehoefte is in de regel structureel van aard en bij de basisschool al langer bekend en met ouders en leerling besproken. Het staat beschreven in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het is belangrijk dat de extra ondersteuningsbehoefte en de leerachterstanden gedocumenteerd zijn, zodat de toelatende school deze kan beoordelen.
Indien de extra ondersteuning niet door de zorgschool verzorgd kan worden, kan de leerling geplaatst worden op een school voor speciaal onderwijs of in de trajectbegeleiding op één van de reguliere scholen in de regio, afhankelijk van de situatie.

Wat is trajectbegeleiding?
Alle reguliere scholen kennen een verzwaarde vorm van individuele begeleiding. In de regel is deze begeleiding beschikbaar voor een beperkte groep leerlingen, namelijk die leerlingen die zonder deze begeleiding de betreffende school niet succesvol zullen kunnen doorlopen. Het gaat dus om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die in een MDO-O kenbaar gemaakt zal worden.

Wat is een individueel arrangement?
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben die niet binnen de trajectbegeleiding aangeboden kan worden, kan via een MDO een individueel arrangement aangevraagd worden. Denk hierbij aan het inhuren van externe deskundigen, hulpmiddelen bij fysieke beperkingen (voor zover niet gedekt door zorgverzekering of gemeente) of een ‘docent op de fiets’ die bij de leerling thuis komt.

Wat is zorgplicht?
Dit is een nieuwe term uit de Wet Passend Onderwijs. Het betekent dat schoolbesturen/scholen de plicht hebben de eenmaal aangemelde leerling de gevraagde extra ondersteuning te leveren.
NB Deze vraag moet wel op het aanmeldformulier aangegeven zijn en in een MDO-O geëxpliciteerd zijn.
NB Scholen hebben zes weken (plus eventueel vier weken verlenging) de tijd om te onderzoeken of ze aan deze wettelijke plicht kunnen voldoen; indien zij de gevraagde ondersteuning niet denken te kunnen geven, zoeken zij in overleg met de ouders een plek op een andere school in het samenwerkingsverband. Gezamenlijk zorgen de scholen ervoor dat er altijd een passende plek is.

Kan een VO-school “vol” zijn?
Ja dat kan! In Haarlem e.o. is er sprake van capaciteitsbeperkende maatregel: loting. Iedere school heeft een beperkt aantal plaatsen en leerlingen loten. Zie daarvoor de separate procedure.
Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag worden vóór de loting geplaatst en aangenomen. Hierom is het van belang dit vroegtijdig bij de VO-scholen aan te geven. Het gaat om plaatsing op de zorgscholen en in de trajectbegeleiding. Bij deze plaatsingen is het kwalitatieve oordeel van de ontvangende school van belang.

Wat indien er nog meer ondersteuning nodig is dan zorgscholen, trajectbegeleiding en individuele arrangementen kunnen bieden?
Dan zijn er nog twee schoolsoorten binnen het samenwerkingsverband beschikbaar: Praktijkonderwijs (PrO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Zie hiervoor Brugboek en Overstap.

Lukt het om alle leerlingen uit groep 8 op de goede school te plaatsen?
Dit is een moeilijke vraag. In eerste instantie vinden alle leerlingen uit groep 8 een school. Landelijk echter is na drie jaar in het voortgezet onderwijs 25% van de leerlingen niet meer actief op de schoolsoort die de basisschool adviseerde: 15% is afgestroomd en 10% is opgestroomd. In Zuid-Kennemerland zijn deze cijfers gelukkig iets lager en vindt er momenteel nader onderzoek plaats door de besturenorganisaties.

Voor welke regio gelden deze afspraken precies?
Deze afspraken gelden voor de VO-scholen in Zuid-Kennemerland: Heemstede, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Velsen. Let echter goed op dat Velsen een aparte positie inneemt!
– in Velsen is geen sprake van loting. De scholen kunnen in principe alle nieuwe aanmeldingen inschrijven,
– de basisscholen in Velsen vallen onder een ander Samenwerkingsverband dan die in de overige gemeentes.
Om deze redenen is er voor Velsen een aparte notitie over de doorstroom van PO naar VO en ook een apart aanmeldformulier.

Terug naar boven