Regionaal Besturen Overleg Onderwijs Zuid-Kennemerland

Onderwijsorganisaties (PO- VO-, MBO- en HBO-schoolbesturen en samenwerkingsverbanden) en gemeenten hebben behoefte aan goede afstemming en transparante besluitvorming op regionaal niveau.

Het RBO geeft invulling aan deze behoefte. Daarmee geeft het RBO vorm aan de Regionale Educatieve Agenda (REA), die aanvullend is op de Lokale Educatieve Agenda’s (LEA’s). Het RBO biedt een structuur waarmee toekomstige ontwikkelingen kunnen worden vertaald naar regionaal maatwerk.

Deelnemers

Aan het Regionaal Besturenoverleg nemen alle schoolbesturen in de regio deel, waarbij de eenpitters uit het PO – indien gewenst – zich kunnen laten vertegenwoordigen door één van hen. Ook de besturen van de samenwerkingsverbanden nemen deel. De portefeuillehouders onderwijs/jeugd van de deelnemende gemeente zijn eveneens deelnemers, maar kunnen zich door één van hen laten vertegenwoordigen.
De onderstaande deelnemers (convenantpartners hebben het Convenant RBO Z-K 2019-2023 ondertekend.

1. Aloysiusstichting
2. Stichting Dunamare Onderwijsgroep
3. IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
4. Stichting Sancta Maria
5. Stedelijk Gymnasium
6. TWijs
7. Spaarnesant, Stichting voor openbaar primair onderwijs in Haarlem en omgeving
8. Stichting KBO Haarlem-Schoten
9. Stichting Interconfessioneel (RK-PC) Voortgezet Onderwijs Gregor Mendel
10. Stichting Kolom
11. Stichting Vrije Scholen VO N-H/ Rudolf Steiner College Haarlem (VO)
12. Stichting Vrijescholen Ithaka (Vrije School Kennemerland en Stichting tot Bevordering van de Pedagogie van Rudolf Steiner)
13. STOPOZ, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
14. Stichting Jong Leren
15. Stichting Felisenum/ Het Gymnasium Felisenum
16. Atheneum College Hageveld
17. Het Kennemer Lyceum
18. Nova College
19. Hogeschool InHolland
20. Gemeente Haarlem
21. Gemeente Bloemendaal
22. Gemeente Heemstede
23. Gemeente Zandvoort
24. Gemeente Velsen
25. Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland
26. Samenwerkingsverband PO Zuid-Kennemerland
27. Eenpitters vanuit de regio Zuid-Kennemerland:

– Stichting KOPAD (De Josephschool)
– St. R-K Onderwijs Aerdenhout (Antoniusschool)
– Bloemendaalse Schoolvereniging
– Algemeen Bijzondere Basisschool ICARUS
– Basisschool De Evenaar Heemstede
– Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld
– Haarlemse Montessorischool (HMS)

De organisatie

Paul Platt is onafhankelijk voorzitter. Tot 1 december 2015 was hij plv. hoofd van de afdeling J.O.S. van de gemeente Haarlem.
Het secretariaat wordt verzorgd door Jolande Groenheide-Asin (secretariaatsbureau Notuleren4you/ info@notuleren4you.nl).

De regiegroep van het RBO Z-K

Naast de onafhankelijke voorzitter bestaat de regiegroep uit twee vertegenwoordigers vanuit het PO, twee vanuit het VO en een portefeuillehouder namens de gemeenten. Een secretaris verzorgt de administratieve werkzaamheden van zowel de regiegroep als van het RBO-ZK.

Taken van de regiegroep:

 • De regiegroep draagt er zorg voor dat de onderwerpen uit de Regionale Educatieve Agenda worden geagendeerd en dat de bijeenkomsten zodanig worden voorbereid dat deze bijdragen aan de regionale samenhang en samenwerking tussen de partners in het RBO en bijdragen aan de beoogde resultaten uit de REA.
 • De regiegroep volgt de voortgang van de vaste werkgroepen en stelt deze in de gelegenheid om desgewenst besluitvorming in de vergadering in te brengen.
 • De regiegroep beheert de financiën van het RBO en draagt zorg voor een begroting en een jaarafrekening. De penningmeester stelt daartoe jaarlijks (per kalenderjaar) een begroting op voor de gezamenlijke activiteiten en verzorgt ook de afrekening. Deze afrekening dient altijd op € 0,– te eindigen en het RBO-ZK bouwt geen reserve op. Een overschrijding wordt afgerekend met de leden. De begroting wordt in de najaarsvergadering aan de leden van het RBO ter goedkeuring voorgelegd. De verantwoording wordt in de voorjaarsvergadering besproken en vastgesteld.

 

Agenda van het RBO-ZK voor de periode 2019 – 2023

Tijdens de evaluatie is geconstateerd dat de leden van het RBO-ZK meer behoefte hebben aan inhoudelijke discussie over thema’s die actueel zijn. Er is gekozen voor een vijftal thema’s/speerpunten met de mogelijkheid om nog andere thema’s daaraan toe te voegen. Daarnaast heeft het RBO een aantal vaste agendapunten, zoals:

Vaste agendapunten

 • Nieuwkomersvoorzieningen

Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijk wordt gestreefd naar het realiseren van optimale voorzieningen voor deze doelgroep in het totaalaanbod van het onderwijs.

Voor het ITK geldt het vaststellen van begroting en jaarverslag van beide bovenschoolse regionale voorzieningen, die op verzoek van het RBO worden verzorgd.

 • Aansluiting PO-VO

Zorgdragen voor uitvoering procedures bij de overstap van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

 • Regionale onderwijsmonitor

Het uitvoeren van de regionale onderwijsmonitor, bespreking van onderzoeksresultaten en formuleren van vervolgacties, opdrachtformulering ten behoeve van uitvoering door extern bureau, inclusief opstellen van het contract.

 • Vakantieregeling

Het voorbereiden en vaststellen van de jaarlijkse vakantieregeling voor het schooljaar na het lopende schooljaar op basis van de rijksregeling.

 • Begroting / Jaarrekening RBO

Zie taken van de regiegroep.

Vastgestelde 5 thema’s:

 • Aanpak personeelstekort (zie format Personeelstekort/lerarentekort)
 • (on)Gelijke onderwijskansen (zie format Kansen(on)gelijkheid
 • Internationalisering (zie format Internationalisering onderwijs)
 • Verbinding onderwijs – jeugdhulp (overleg en afstemming hierover in OOGO) (zie format Verbinding onderwijs en jeugdhulp)
 • Veiligheid (zie format Veiligheid)

Documenten

Contact

U kunt contact opnemen door een mail te sturen naar het secretariaat van het RBO: info@notuleren4you.nl.

Terug naar boven