Regionaal Besturen Overleg Onderwijs Zuid-Kennemerland

Het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs in Zuid-Kennemerland is opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan afstemming en besluitvorming op regionaal niveau. Deze behoefte is ontstaan door maatschappelijke ontwikkelingen en overdracht van steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden van rijk en gemeente naar schoolbesturen.

Het RBO Z-K geeft vorm aan de Regionaal Educatieve Agenda (REA), die aanvullend is op de Lokale Educatieve Agenda (LEA) op het niveau van de gemeente.

Deelnemers

Nagenoeg alle besturen van scholen voor primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs, die in de regio Zuid-Kennemerland actief zijn, maken deel uit van het RBO Z-K. Daarnaast is er een zetel voor de in de regio aanwezige gemeentebesturen. De deelnemers hebben een convenant ondertekend (Convenant RBO Z-K 2015-2019). De deelnemers (convenantpartners) zijn:

 1. Aloysiusstichting
 2. Stichting Dunamare Onderwijsgroep
 3. Stichting Iris
 4. Stichting Sancta Maria
 5. Stedelijk Gymnasium
 6. Stichting Salomo
 7. Stichting Spaarnesant
 8. Stichting KBO Haarlem-Schoten
 9. Stichting Sint Bavo
 10. Mendelcollege
 11. Stichting Kolom
 12. Stichting voor Voortgezet VrijeSchoolonderwijs Noord-Holland
 13. Stichting Vrijescholen Ithaka (Vrije School Kennemerland en Stichting tot Bevordering van de Pedagogie van Rudolf Steiner)
 14. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
 15. Stichting De la Salle
 16. Stichting Felisenum
 17. College Hageveld
 18. Kennemer Lyceum
 19. Haarlemse Montessorischool (HMS)
 20. Nova College
 21. Hogeschool InHolland
 22. Gemeente Haarlem
 23. Gemeente Bloemendaal
 24. Gemeente Heemstede
 25. Gemeente Zandvoort
 26. Samenwerkingsverband VO
 27. Samenwerkingsverband PO

De organisatie

Paul Platt is onafhankelijk voorzitter. Tot 1 december 2015 was hij plv. hoofd van de afdeling J.O.S. van de gemeente Haarlem.
Het secretariaat wordt verzorgd door Jolande Groenheide-Asin van Notuleren4you.

De agenda bestaat uit een aantal prioritaire onderwerpen die vragen om actie. Onderzoek en uitvoering van deze punten worden belegd bij werkgroepen. De schema’s bij de werkgroepen dateren van juli 2017.

1. De regionale onderwijsmonitor

De opdracht tot het vormgeven van de regionale onderwijsmonitor is gegund. Aan de hand van de eerste resultaten zal de monitor worden verfijnd op basis van de vragen vanuit het RBO. In het RBO wordt vastgesteld welke informatie er precies nodig is om de onderwerpen van de eigen agenda te kunnen analyseren, verbeteringen voor te stellen en ontwikkelingen blijvend te kunnen volgen.

Uitvoering: werkgroep monitoring (zie schema)

Trekkers: Ben Cüsters en John Gooijers

2. Regionaal strategisch huisvestingsplan VO

Voor het afstemmen van het aanbod aan schoolgebouwen en de vraag naar ruimte is het niet afdoende om uitsluitend naar de lokale situatie te kijken. Leerlingen bewegen zich over gemeentegrenzen naar de school van hun keuze. Een regionaal huisvestingsplan zorgt voor afstemming van aanbod aan gebouwen en vraag van ruimte en biedt oplossingen voor (te verwachten) knelpunten. In opdracht van het RBO vindt een inventarisatie plaats van de bestaande capaciteit van schoolgebouwen en tevens worden de leerlingstromen naar verschillende onderwijssoorten voor de komende 15 jaar geprognosticeerd. Op basis hiervan wordt het strategisch huisvestingsplan geactualiseerd.

Uitvoering: werkgroep regionale huisvesting (zie schema)

Trekker: Albert Strijker

3. Vakantieregeling

Jaarlijks terugkerende synchronisatie van de vakantieperioden PO en VO in de regio ten behoeve van ouders en kinderen (zie schema).

Uitvoering: werkgroep vakantieregeling

Trekkers: Ben Cüsters en John Gooijers

4. Overgang vmbo/havo – mbo/vavo

Dit punt richt zich op een gezamenlijke aanpak van de thematiek van de switchende leerlingen, op het bevorderen van het maken van juiste keuzen, op ‘taal en rekenen’ en verdere kwesties die betrekking hebben op het verbeteren van de doorlopende leerlijnen.

 • Er is een categorie leerlingen, die niet over een vmbo-diploma beschikken en daardoor uitsluitend mogen instromen in de zgn. Entreeopleiding. Er wordt een toename verwacht van jongeren die hierdoor vroegtijdig afhaken. Hoe dit te voorkomen en te bestrijden vraagt een gezamenlijke aanpak.
 • Niveauverschil: uit de intakegegevens van het mbo is gebleken dat de taal- en rekenresultaten achteruit gaan, waardoor extra inspanningen moeten worden geleverd om dit hiaat op te vangen. Agendering moet leiden tot een analyse en afspraken tussen vo en mbo over ieders inspanningen.
 • Voorkomen van uitvallers onder 16 – 23 jarigen: omdat de instroomeisen van havo naar mbo strenger zijn geworden, wordt gevreesd dat dit voortijdig schooluitval tot gevolg heeft. Het voorkomen en bestrijden van deze uitval is een gezamenlijke opgave voor RBO en RMC.
 • Vanuit mbo/vavo is behoefte aan een warme overdracht van leerlingen vanuit het vo. Niet alleen vanwege de leerlijnen, maar ook om de doorgaande zorglijnen te waarborgen en (herhaald) schooluitval te voorkomen.

Uitvoering: werkgroep doorlopende leerlijnen beroepsonderwijs (zie schema)

Trekker: Albert Strijker

5. Zorg

Passend onderwijs wordt door de samenwerkingsverbanden uitgevoerd. Daarnaast worden de volgende onderwerpen geagendeerd: transitie jeugdzorg; lvg-kinderen; kindermishandeling; thuiszitters; VSV; RMC.

Uitvoering: werkgroep zorg, minimaal bestaande uit de directeuren van beide samenwerkingsverbanden plus een vertegenwoordiger van de gemeenten (zie schema).

Trekkers: Albert Strijker samen met de directeuren van de samenwerkingsverbanden PO en VO.

6. Toelatingsprocedure PO-VO

Schoolbesturen streven naar een gelijke toelatingsprocedure voor de overgang van po naar vo met gelijke objectieve maatstaven voor de gehele regio. De huidige procedures en criteria worden geïnventariseerd en op basis hiervan wordt een gelijkluidende procedure vastgesteld, waarbij eventuele afwijkingen worden gemotiveerd.

Om de overstap van leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs goed te geleiden willen schoolbesturen van po en vo komen tot een “warme overdracht”. Nu gebeurt dit nog facultatief tussen diverse scholen onderling. Bij de warme overdracht stuiten schoolbesturen onder andere op vraagstukken van privacy en tijdsbeslag. Deze worden nader uitgewerkt.

Uitvoering: werkgroep po-vo (zie schema)

Trekkers: John van Veen en Truus Vaes

7. Instroom PO

De Haarlemse schoolbesturen en gemeente hebben afgesproken de komende periode tot een uniforme aanmelding te komen voor het primair onderwijs. In het RBO is de vraag aan de orde of het voor de regio wenselijk is, aan te sluiten bij dit Haarlemse initiatief.

Uitvoering: werkgroep (zie schema)  

Trekker: Ben Cüsters

8. Internationale taalklas

De Internationale taalklas (ITK) is ondergebracht bij de Stichting St. Bavo, maar is een “bovenbestuurlijke” en “bovenlokale” voorziening. De stuurgroep schakelklassen/ITK is lokaal, aangevuld met de gemeente Velsen. In het RBO wordt verantwoording afgelegd over het functioneren en de resultaten van de Internationale taalklas. Schoolbesturen en gemeenten bespreken gezamenlijk of het nuttig is meer eenduidigheid in aansturing en verantwoording te brengen.

Uitvoering: stuurgroep schakelklassen/ITK (zie schema)

Trekkers: Ben Cüsters en Ronald de Groot

Conferenties

23 mei 2018

Op 23 mei 2018 heeft het RBO een conferentie georganiseerd met als thema “Veiligheid in en om school”.
Voor meer informatie zie het programma.

18 mei 2016

Op 18 mei 2016 heeft het RBO een conferentie georganiseerd met als hoofdthema “De relatie tussen metropoolregio Amsterdam en de onderwijsontwikkelingen in de regio Zuid-Kennemerland”.
De conferentie is goed verlopen. Meer dan 60 deelnemers, enthousiaste inleiders, veel nuttige informatie en een goede verzorging door het Nova College.
De opbrengst kunt u benutten in uw eigen organisatie: alle inleiders, zowel van het algemene deel als van de drie workshops, hebben hun presentaties beschikbaar gesteld. U treft ze hieronder aan.
In de eerstvolgende vergadering van het RBO zal de opbrengst betrokken worden bij de tussentijdse evaluatie van de Regionale Educatieve Agenda (REA).

MRA-beleid en gevolgen voor onderwijs in ZK

Internationalisering

Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt

Documenten

Contact

U kunt contact opnemen door een mail te sturen naar het secretariaat.

Terug naar boven