Zorg voor jeugd

School, thuis, werk, vrienden: in het leven van een jongere loopt alles in elkaar over. Ook als het niet zo goed gaat. Dat maakt een integrale benadering belangrijk. De nieuwe opzet van de jeugdzorg is daarop gericht. Als samenwerkingsverband werken we daarom nauw samen met gemeenten en zorgverleners.

DSC03035

Transitie jeugdhulp

De gemeenten zijn samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor alle ondersteuning en zorg aan kinderen en hun gezinnen. Samen hebben de gemeenten en het samenwerkingsverband de opgave om zo veel mogelijk leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, zodat ze later zo veel mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de samenleving.

Naast de preventieve zorg voor jeugd zijn gemeenten verantwoordelijk voor:

  • jeugd- en opvoedhulp
  • jeugdbescherming en jeugdreclassering
  • gesloten jeugdzorg
  • crisisdienst
  • pleegzorg
  • zorg voor kinderen met een psychische of psychiatrische stoornis
  • zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (lvb).

Een goede samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs kan leiden tot een meer preventieve en integrale aanpak van hulp dichtbij de leefomgeving.

CJG-coach

De gemeenten in Zuid-Kennemerland hebben een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waar coaches in dienst zijn. Deze CJG-coaches ondersteunen gezinnen en jeugdigen met complexere opvoed- en opgroeiproblemen. Zij gaan uit van de kracht van ouders, opvoeders en jeugdigen en hun sociale omgeving. De CJG-coach staat naast het gezin en de jeugdigen, kan het netwerk betrekken of versterken, zelf hulp bieden of waar nodig rechtstreeks gespecialiseerde zorg raadplegen of inzetten. Daardoor krijgen gezinnen eerder hulp, kan met lichtere hulp worden volstaan en zijn er minder schakels.

Profiel, taken en verantwoordelijkheden van de CJG-coach zijn gezamenlijk vastgesteld. De verdere invulling vindt plaats per gemeente. In Haarlem loopt een pilot met CJG-coaches op scholen. Zo hebben de scholen een directe lijn met de jeugdhulp. In andere gemeenten (Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal) kunnen zowel ouders als scholen de CJG-coaches via het CJG benaderen. In Haarlemmerliede is één coach die zowel voor jeugd als volwassenen inzetbaar is.

Onderwijsperspectiefplannen binnen het onderwijs en afspraken rondom zorg moeten elkaar versterken: ‘één gezin, één plan’. Omdat de school de leerlingen dagelijks ziet, zijn de signalen vanuit de school heel waardevol. Het is belangrijk dat de school die signalen tijdig bespreekt met de ouders, de CJG-coach en/of een andere betrokken zorgprofessional. Het plan kan ook afspraken bevatten over de rol van het onderwijs in de uren dat de leerling op school zit.

Schoolmaatschappelijk werk

Scholen uit het samenwerkingsverband kunnen schoolmaatschappelijk werk inzetten als zij bij een leerling cognitieve, sociaal-emotionele en/of psychosociale problemen signaleren. Het voordeel is dat de drempel naar schoolmaatschappelijk werk vaak lager is dan naar opvoedingsondersteuning of hulpverlening. Ook wanneer ouders niet onderkennen dat er zorgen zijn om de leerling of niet open staan voor hulp, kan de inzet van het schoolmaatschappelijk werk verstandig zijn.

Kindermishandeling

Er is een landelijke meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode beschrijft welke stappen een school moet doorlopen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. Door de code consequent toe te passen, worden minder jongeren het slachtoffer: huiselijk geweld en kindermishandeling worden eerder gesignaleerd en gemeld bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Op basis van de landelijke meldcode zijn een meldcode en een protocol voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Alle scholen zijn wettelijk verplicht de stappen uit het protocol te implementeren.

Informatievideo van de Rijksoverheid over de Meldcode

Afwegingskader Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sociale kaart

De sociale kaart van Zuid-Kennemerland biedt een overzicht van organisaties, hulpverleningsinstanties en andere initiatieven die in onze regio hulp bieden aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs, hun ouders en docenten. Deze kaart wordt regelmatig bijgesteld. Hebt u opmerkingen, aanvullingen, verbeteringen of veranderingen, mail ons dan. Ook nieuwe organisaties die op de kaart willen, kunnen dat melden.

Thuiszitters

Wat te doen als een leerling helemaal niet meer op school komt? In de regio Zuid-Kennemerland volgen we dit protocol. De bovenschoolse voorziening +VO kan helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Terug naar boven