Extra ondersteuning op de eigen school

Heeft een leerling extra ondersteuning nodig? Stap 1 is altijd een gesprek met de school. De ondersteuningscoördinator en het zorgteam bespreken met u wat de school kan bieden. In het gesprek met de school over de mogelijkheden kan een consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband ingeschakeld worden.

 

Welke extra ondersteuning is er mogelijk?

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden.

In Zuid-Kennemerland ondersteunen we leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen school. Daarvoor heeft elke school een trajectvoorziening ingericht.
Voor leerlingen die tijdelijk meer ondersteuning nodig hebben, is er de bovenschoolse voorziening +VO.
Als dat niet de oplossing is, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, behoefte aan extra materialen of specifieke deskundigheid, is een onderwijsarrangement op maat mogelijk.
Heeft de leerling structureel meer ondersteuning nodig, dan is plaatsing in het leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs een mogelijkheid.

Basisondersteuning

De schoolbesturen in onze regio hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning die alle scholen bieden. Dat heet basisondersteuning. Kijk dus altijd eerst of de ondersteuning die nodig is daaronder valt.

Trajectvoorzieningen, +VO en arrangementen
Is er meer ondersteuning nodig, dan noemen we dat extra ondersteuning. Op alle scholen is een trajectvoorziening ingericht, waar extra ondersteuning op maat geboden wordt. Wat de trajectvoorziening biedt kan per school verschillend zijn, de ondersteuningscoördinator van de school kan daar meer over vertellen.

Lukt het niet in de trajectvoorziening, dan horen een tijdelijke plaatsing bij +VO of een individueel arrangement tot de mogelijkheden. Is het beter om van school te wisselen, dan zoekt de school in overleg met ouders en leerling naar een alternatief. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Onder bepaalde voorwaarden en altijd gericht op terugkeer naar de eigen school, is digitaal afstandsonderwijs soms mogelijk. Meer informatie vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/digitaal-afstandsonderwijs

Meer weten?

www.samenopgroeien.nu
Schema: zo werkt zorgplicht als u uw kind aanmeldt voor het vo
Schema: zo werkt zorgplicht als uw kind al op een vo-school zit
Zorgplicht bij de overstap van po naar vo
Zorgplicht bij de overstap van de ene vo-school naar de andere
Hoe zit het met de zorgplicht op scholen met een lotingsprocedure?

 

Financiële hulp

In sommige gevallen kan de gemeente bijdragen in de schoolkosten. Zo is het voor mensen met een minimuminkomen mogelijk om een tegemoetkoming voor bijles of huiswerkbegeleiding aan te vragen. Ook kan een bijdrage gevraagd worden voor lesmateriaal of excursies. Hoe dat werkt leest u op de websites van de gemeente Haarlem en de gemeente Velsen.

Ook de Stichting Leergeld kan helpen met bijdragen voor leermiddelen, sporten en vrije tijd. Zie daarvoor de website www.samenvoorallekinderen.nl.

 

Hulp van buiten: kernpartners

Als de school (ondersteuningscoördinator en ondersteuningsteam) geen oplossing weet zoekt zij de hulp van andere organisaties.
Ook het samenwerkingsverband werkt nauw samen met gemeenten en zorgverleners: Leerplicht, CJG, JGGZ/GGD. Die noemen wij onze kernpartners. Zo kunnen we een zo groot mogelijk aanbod aan ondersteuning geven. 

 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?