Vragen en klachten

De scholen doen hun uiterste best om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Als u daar niet tevreden over bent kunt u verschillende stappen zetten. Zie hiervoor het schema van Ouders & Onderwijs. Op hun website vindt u antwoorden op vragen en advies.
Voor gratis begeleiding, bemiddeling en advies kunt u ook terecht bij de landelijke onderwijsconsulenten.

Klacht of bezwaar over een school?
Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door de school, is stap 1 altijd een gesprek met de school. De ondersteuningscoördinator en het zorgteam bespreken met u wat de school kan bieden. In het gesprek met de school over de mogelijkheden kan een consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband ingeschakeld worden.
Als u daar niet tevreden over bent, kunt u een klacht indienen bij de school. Als u het niet eens bent met een beslissing van de school kunt u daartegen bezwaar maken bij het bestuur van de school.

Wanneer de klacht of het bezwaar niet tot een oplossing leiden kunt u naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) en de stappen volgen die in deze informatietekening staan. De school moet dan wel aangesloten zijn bij de LKC.

Wanneer u het niet eens bent met de uitkomst van de klacht of het bezwaar kunt u naar de bestuursrechter stappen (bij openbare scholen) of naar de civiele rechter (bij scholen voor bijzonder onderwijs).
 

Mediation
Als u er niet uitkomt met de school, dan biedt het samenwerkingsverband de mogelijkheid om te proberen er via onafhankelijke consultatie of mediation (= bemiddeling door een onafhankelijke deskundige coach) uit te komen. U kunt hierom vragen bij de school of direct bij het samenwerkingsverband. Zie hiervoor de mediationroute en het schema  'geschillen en mediation'.
Mediation kan alleen als beide partijen dat willen.

Klacht of bezwaar over het samenwerkingsverband?
Bent u het niet eens met een besluit van het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld het afgeven van een TLV, dan proberen wij altijd eerst om er via een gesprek uit te komen.

U kunt een bezwaar tegen een besluit van het samenwerkingsverband indienen. Dat moet binnen zes weken nadat het besluit genomen is. U schrijft dan een brief of een mail aan SWV-VO Zuid-Kennemerland, Postbus 800, 2003 RV Haarlem of info@swv-vo-zk.nl.

In het bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam, adres, de datum van het besluit, een omschrijving of kopie van het besluit en de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit. Als u graag met een voorbeeld werkt kunt u hier een format vinden.
Na ontvangst neemt het samenwerkingsverband contact met u op en krijgt u antwoord. Houdt u er rekening mee dat wij in de schoolvakanties gesloten zijn?

Als u niet tevreden bent met het antwoord kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs of de Landelijke Klachtencommissie: info@onderwijsgeschillen.nl.

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?