Vragen en klachten

De scholen doen hun uiterste best om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Als u daar niet tevreden over bent kunt u verschillende stappen zetten. Zie hiervoor het schema van Ouders & Onderwijs. Op hun website vindt u antwoorden op vragen en advies.
Voor gratis begeleiding, bemiddeling en advies kunt u ook terecht bij de landelijke onderwijsconsulenten.

Klacht of bezwaar?
Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door de school, is stap 1 altijd een gesprek met de school. De ondersteuningscoördinator en het zorgteam bespreken met u wat de school kan bieden. In het gesprek met de school over de mogelijkheden kan een consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband ingeschakeld worden.
Als u daar niet tevreden over bent, kunt u een klacht indienen bij de school. Als u het niet eens bent met een beslissing van de school kunt u daartegen bezwaar maken bij het bestuur van de school.

Wanneer de klacht of het bezwaar niet tot een oplossing leiden kunt u naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) en de stappen volgen die in deze informatietekening staan. De school moet dan wel aangesloten zijn bij de LKC.

Wanneer u het niet eens bent met de uitkomst van de klacht of het bezwaar kunt u naar de bestuursrechter stappen (bij openbare scholen) of naar de civiele rechter (bij scholen voor bijzonder onderwijs).
 

Mediation
Als u er niet uitkomt met de school, dan biedt het samenwerkingsverband de mogelijkheid om te proberen er via onafhankelijke consultatie of mediation (= bemiddeling door een onafhankelijke deskundige coach) uit te komen. U kunt hierom vragen bij de school of direct bij het samenwerkingsverband. Zie hiervoor de mediationroute en het schema  'geschillen en mediation'.


Bent u het niet eens met een besluit van het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld het afgeven van een TLV, dan proberen wij altijd eerst om er via een gesprek uit te komen.

U kunt een bezwaar indienen bij het samenwerkingsverband. Dat moet binnen zes weken nadat het besluit genomen is. U schrijft dan een brief of een mail aan SWV-VO Zuid-Kennemerland, Postbus 800, 2003 RV Haarlem of info@swv-vo-zk.nl. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam, adres, de datum van het besluit, een omschrijving of kopie van het besluit en de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit. Het samenwerkingsverband neemt dan contact met u op en geeft u antwoord.
Als u niet tevreden bent met het antwoord kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs of de Landelijke Klachtencommissie: info@onderwijsgeschillen.nl.

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?