Naar de brugklas

Aanmelden
Informatie over aanmelden bij een vo-school in Zuid-Kennemerland of Velsen vindt u op het Brugweb.
In Zuid-Kennemerland (Haarlem e.o.) gaat de aanmelding voor de brugklas digitaal. Ouders ontvangen een inlogcode van de basisschool waarmee ze hun kind kunnen aanmelden. Komt u van buiten de regio? Neem dan contact op met de school van eerste voorkeur. Alle scholen staan in het Brugboek.
In Velsen gaat de aanmelding met papieren aanmeldingsformulieren.


Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft in het voortgezet onderwijs, houd bij uw schoolkeuze dan rekening met de ondersteuning die de school kan bieden. Informatie hierover vindt u in de overzichten (kruisjeslijst vo en fysiek-medisch) die wij hebben gemaakt. Meer informatie staat in de schoolgids van de betreffende school.
Bij aanmelding bent u verplicht door te geven welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. U hoort binnen zes weken (in ingewikkelde situaties tien weken) of de school die ondersteuning kan bieden. En zo niet, welke alternatieven er zijn. Is er na tien weken nog geen uitsluitsel, dan krijgt uw zoon of dochter tijdelijk een plaats op de school van uw keuze. Dit in afwachting van een definitieve oplossing.

 

Lwoo, PrO en vso
In het vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) en het praktijkonderwijs (PrO) is extra ondersteuning ‘ingebouwd’. Nog meer ondersteuning krijgen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. In een multidisciplinair overleg (MDO) bekijken de scholen en het samenwerkingsverband of uw zoon of dochter hiervoor in aanmerking komt. U bent daarbij, samen met uw kind.

Een commissie van het samenwerkingsverband (TVO-commissie) beoordeelt of uw zoon of dochter in het vso of PrO geplaatst kan worden.

Het is belangrijk dat de basisschool een onderwijskundig rapport (OKR) opstelt en overdraagt. U heeft geen recht om de overdracht tegen te houden, maar u heeft wel het recht om het rapport in te zien en er uw zienswijze aan toe te voegen.

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?