Inrichting Passend Onderwijs

Basisondersteuning en extra ondersteuning

Iedere school biedt aan alle leerlingen de basisondersteuning aan. Dit is regionaal afgesproken; er wordt gewerkt aan landelijke normgeving. Kort gezegd omvat de basisondersteuning de reguliere ondersteuning die iedere leerling op de school krijgt.

Als een leerling meer nodig heeft dan basisondersteuning zijn er verschillende vormen van extra ondersteuning:

  • ondersteuning op de eigen school, bijvoorbeeld trajectbegeleiding
  • (tijdelijk) extra ondersteuning in de vorm van een individueel arrangement
  • tijdelijke bovenschoolse ondersteuning (+VO)
  • plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en cluster 4)

In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft elke school welke ondersteuning zij verder nog kan bieden. Het samenwerkingsverband zorgt dat hieruit een dekkend ondersteuningsaanbod voor de regio ontstaat. Het SOP van de school vindt u op de website van de school zelf en bij “onze scholen”)

Meer informatie over de achtergronden en laatste ontwikkelingen vindt u op www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl en op de site van de rijksoverheid.

Trajectvoorzieningen

Alle reguliere VO-scholen in Zuid-Kennemerland hebben binnen hun bestaande ondersteuningsstructuur een trajectvoorziening ingericht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Deze heeft drie functies:

  • begeleiding en ondersteuning van leerlingen
  • partnerschap met ouders (samenwerking en directe communicatie)
  • coaching van docenten

Leerlingen die gebruik maken van de trajectvoorziening, volgen zoveel mogelijk het reguliere programma van de school. Voor hulp en ondersteuning kunnen zij een beroep doen op de begeleiding in de trajectvoorziening. Voor elk van deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Daarin staat hoe de school de leerling gaat begeleiden. De voortgang wordt regelmatig besproken.
De trajectvoorziening staat onder leiding van een trajectbegeleider. Zo nodig worden begeleiders met specifieke expertise ingeschakeld.

Iedere trajectvoorziening is ingericht op een manier die bij de school past. Een beschrijving van de trajectvoorziening per school vindt u in het overzicht Trajectvoorzieningen (pdf).

Arrangementen

Als de eerdergenoemde mogelijkheden niet de juiste oplossing zijn, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, behoefte aan extra materialen of specifieke deskundigheid, is een onderwijsarrangement op maat mogelijk. Dit wordt altijd in overleg met ouders, leerling, school en het samenwerkingsverband bepaald.

VSO

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is bedoeld voor leerlingen specialistische en/of intensieve begeleiding nodig hebben. In onze regio is een breed aanbod van vso-scholen, zie “onze scholen”.

Voor het vso is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Hierbij geldt de procedure Toewijzen Vanuit Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (TVO). Eerst worden in een multidisciplinair overleg de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling bepaald. Lijkt vso gewenst, dan wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. De TVO-commissie van het samenwerkingsverband toetst de aanvraag en geeft eventueel de TLV af.

Iwoo en PrO

Leerwegondersteuning (lwoo) is een vorm van structurele ondersteuning bij de leerwegen in het vmbo. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een regulier vmbo-diploma kunnen halen, maar die toch extra hulp nodig hebben door leerachterstanden, al of niet in combinatie met sociaal-emotionele ondersteuningsbehoeften. Scholen met lwoo bieden gerichte ondersteuning aan deze leerlingen.
De scholen met lwoo in onze regio zijn Haarlem College, HBM, Maritiem College IJmuiden, Rudolf Steiner College, Technisch College Velsen, Tender College, Vellesan College, Wim Gertenbach College.

Praktijkonderwijs (PrO) is onderwijs voor leerlingen die gezien hun IQ en leerachterstanden een eigen pakket aan praktijk- en theorievakken volgen. De meeste leerlingen stromen rechtstreeks uit naar werk. Sommige leerlingen gaan naar een vervolgopleiding in het mbo. Voor toelating tot het PrO gelden landelijke criteria en er moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband aangevraagd worden.
De scholen voor PrO in onze regio zijn Oost ter Hout, De Schakel en Tender College.

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?